Na aktuálnu tému!

september 24, 2016 v Články od ozvaldova  |  Ziadny komentar

erb-podunajske-biskupiceV letnom období v našej mestskej časti prebehli ďalšie rekonštrukcie školských a predškolských zariadení. Urobila sa cyklotrasa aj s oddychovým miestom okrem tých častí, ktoré sa budú dokončovať budúci rok kvôli prekládke elektriny ZSE ako aj výstavby R7. Psí park v Podunajských Biskupiciach sa oficiálne otvoril pre našich občanov a ich „štvornohých priateľov.“ Rekonštruujú sa chodníky, komunikácie pokiaľ nám počasie bude priať, nové parkovisko je k dispozícii našim občanom na sídlisku Medzi jarkami, robíme ďalšie aj na ostatných miestach mestskej časti. Detské ihriská sa doplnili o nové hracie elementy a fitnes prvky.

V období od júla do september som absolvovala z poverenia našich poslancov tri stretnutia na Ministerstve dopravy VRR SR ohľadom možností obstarania nájomných bytov. Máme k dispozícií vlastný pozemok, máme 23 tisíc obyvateľov a podľa kritérií môžeme obstarať 24 nájomných bytov. Výška dotácie na obstaranie nájomných bytov, ktorý má bežný štandard, a napĺňa všetky požiadavky pri obstaraní je 40% z oprávnených nákladov. Ak naši poslanci rozhodnú, že ideme do výstavby, urobím preto všetko, aby naša mestská časť dostala čo najvyššiu sumu nenávratnej dotácie na výstavbu nájomných bytov. V minulosti sme boli úspešní aj v čerpaní EU fondov na výstavbu kanalizácie aj s prípojkami po hranice pozemkov našich občanov. Ani jedna mestská časť nebudovala kanalizáciu z EU fondov, tak, že občania nemuseli platiť ani Euro za prípojku po pozemok. Nehovoriac o tom, že mestskú časť okrem obrovského množstva práce pracovníkov úradu, nestála výstavba ani jedno euro. Naša spoluúčasť je refundovaná po dohode s BVS, touto mestskou organizáciou.

Máme tu ďalšiu výzvu! Výstavbu nájomných bytov pre našich občanov, ktorí o to požiadajú a splnia podmienky dané Ministerstvom dopravy, (kto môže byť oprávnenou osobou pre poskytovanie takéhoto bývania.) Dúfam, že aj túto výzvu s poslancami a pracovníkmi úradu dotiahneme do úspešného konca. Urobím pre to všetko, po preštudovaní a dodržaní všetkých legislatívnych predpisov (Zákona 443/2010 Z. o dotáciách na rozvoj bývania, vyhlášky MDVRR SR č. 326/2015 Z.z. o výške dotácie, opatrenia č. 449/2013, s ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí, opatrenia ktorým sa ustanovujú kritériá vyhodnocovania žiadostí, ako aj vyhlášky MD VRR SR č. 325/2011 Z.z o obsahu záverečného technicko-ekonomického hodnotenia výstavby nájomných byto).

V týchto dňoch čakáme z MDVRR SR aj na pozvanie na stretnutie v súvislosti s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 za účelom zoznámenia sa so štatutárnymi zástupcami koncesionára, s priebehom výstavby predmetnej stavby, o ktorej Vás budem informovať.
Dňa 25. augusta som sa zúčastnila zasadnutia Mestského zastupiteľstva, kde mestskí poslanci (česť výnimkám) nekorektne sa zachovali k materiálu ohľadom predaja pozemkov pod stavbou R7, D4, kde materiál neodsúhlasili. Nekorektný bol prístup aj primátora, Iva Nesrovnala, ktorý tohto rokovania sa ani nezúčastnil. Týka sa to aj pozemkov našej mestskej časti. Podľa štatútu hlavného mesta, keďže máme zverené pozemky, predaj mal prebehnúť v našom miestnom zastupiteľstve, čomu primátor zabránil tým, že materiál dal schvaľovať na mestskom zastupiteľstve. Tento nekorektný postup aj mestských poslancov môže zapríčiniť, že mesto príde o vyše milión Eur a dotknuté mestské časti takisto o 20 % príjmu. Preto som okamžite požiadala listom primátora, aby dal súhlas na predaj týchto pozemkov podľa Štatútu v našom miestnom zastupiteľstve, ktoré sa vždy zachováva korektne a odborne.

Keďže sa začal školský rok, prajem našim pedagógom a žiakom veľa úspechov v šk. roku 2016/2017. Výťažok z varenia guláša poskytneme všetkým našim školám na nákup učebných pomôcok pre každého žiačika prvých ročníkov, ako to robíme už dlhé roky.

Alžbeta Ožvaldová
starostka

Posted in Články.

Pridaj komentár

facebook

video galéria